உபவாச ஜெபத்தின் முக்கியத்துவம் ! | விடுதலையின் செய்தி | Bro. Mohan C. Lazarus

70 Views
Published
Click "CC" for English Subtitles.

இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மையை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள். உங்கள் சாட்சி தேவனை மகிமைப்படுத்தட்டும்!

Do not forget to let us know your testimonials. May your testimony glorify God!

https://bit.ly/JRSocialmediaTestimony
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For 24*7 prayer support call (+91) 04639-35 35 35

Email: [email protected]

Like, Follow, Subscribe, and Join us to spread the Gospel to the ends of the earth!

►►►Jesus Redeems Ministries
►FACEBOOK -- https://www.facebook.com/JesusRedeemsMinistries
►YOUTUBE -- https://www.youtube.com/c/jesusredeemsministries
►INSTAGRAM - https://www.instagram.com/jesusredeems_ministries
►TWITTER - https://twitter.com/JesusRedeems_

#fastingprayer #jesusredeems #mohanclazarus #gospel #prayer #healing

Visit us @ https://www.jesusredeems.com
Category
Mohan C. Lazarus Tamil
Tags
jesusredeems, mohanclazarus, jebikalamvaanga