நிந்தனையின் கண்ணீரை மாற்றும் தேவன் ! || தேற்றரவாளன் || Bro. Mohan C Lazarus

65 Views
Published
Click "CC" for English Subtitles.

இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மையை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். உங்கள் சாட்சி தேவனை மகிமைப்படுத்தட்டும்!
Share with us the blessings that you receive from this program. May your testimony glorify God!
https://bit.ly/JRSocialmediaTestimony
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For 24*7 prayer support call (+91) 04639-35 35 35

Email : [email protected]

Like, Follow, Subscribe and Join with us to spread the Gospel to the ends of the earth!

►►►Jesus Redeems Ministries
►FACEBOOK -- https://www.facebook.com/JesusRedeemsMinistries
►YOUTUBE -- https://www.youtube.com/c/jesusredeemsministries
►INSTAGRAM - https://www.instagram.com/jesusredeems_ministries
►TWITTER - https://twitter.com/JesusRedeems_

#Comforter #JesusRedeems #Forgiveness #thetravalan #deliverance #deliveringGod

Visit us @ https://www.jesusredeems.com
Category
Mohan C. Lazarus Tamil
Tags
jesusredeems, mohanclazarus, jebikalamvaanga