നിങ്ങളുടെ വിഷയം ദൈവം പരിഹരിക്കും | Pastor Tinu George | Premiere

63 Views
Published
ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ ?
ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരും.

Subscribe! Share! Like!
One “Share” May Save ONE SOUL!

Stay Connected
⌝Website: www.pastortinugeorge.org
⌝Pastor Tinu George YouTube: https://rb.gy/ctbwj2
⌝Pastor Tinu George Facebook: https://rb.gy/4rdbgf
⌝Pastor Tinu George Instagram: https://rb.gy/vbrsrs
⌝Pastor Tinu George Digital Outlet https://rb.gy/oounm1

Stay Blessed!
Jesus Is Alive YouTube channel™
Category
Malayalam Pastor Tinu George
Tags
pastor tinu george, malayalam christian, malayalam christian songs